Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών
E-Business Solutions / Custom Software
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες
INS Retail
CRM
Wedge software - Συλλογή (Picking) με Data collector
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory
 
 
 
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες

Ερευνα & Νέες Τεχνολογίες
 

Ερευνα , Ανάπτυξη λύσεων , Επιχειρηματικής Ευφυίας, Data Integration,  Activity Based Costing και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας, οι οποίες αναλύονται συνοπτικά:

Data Integration: Αναφέρεται στην δημιουργία ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής πληροφοριών με σκοπό την επιτελική εκμετάλλευση τους για την βελτίωση των λειτουργικών και οικονομικών δεικτών στην Επιχείρηση-Οργανισμό. Ειδικότερα οι λύσεις είναι:

Datawarehousing (Εξαγωγή-Μετασχηματισμός και Φόρτωση παραγωγικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές σε ενιαία Βάση Δεδομένων, Ολοκληρωμένη Αποθήκη Πληροφοριών από τις Παραγωγικές πηγές δεδομένων της Επιχείρησης)

Data Cleansing (Μονοσήμαντη Απεικόνιση των Οντοτήτων της Επιχείρησης στα Παραγωγικά Συστήματα Δεδομένων)

Business Intelligence (Δυναμικό Σύστημα Αναφορών, Ad Hoc Analysis, Επιτελική Εκμετάλλευση της Εταιρικής Πληροφορίας)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας -- Enterprise Performance Management: Αναφέρεται στη διαχείριση του μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης με τη χρήση ορθολογικότερης προσέγγισης της δομής  και τον υπολογισμό του κόστους πάνω σε ένα ευρύ φάσμα κοστολογικών αντικειμένων. Η δημιουργία ενός συνόλου από Δείκτες Απόδοσης, εστιάζει στη ενδο-επιχειρησιακή συνεργασία και διαχέει το καθεστώς ελέγχου απόδοσης με ισόρροπο τρόπο σε όλη την Επιχείρηση. Ειδικότερα οι λύσεις είναι:

Process Management (Απεικόνιση του Δυναμικού Μοντέλου Λειτουργίας της Επιχείρησης και υπολογισμός κόστους των επί μέρους δραστηριοτήτων)

Activity-Based Costing (Κοστολόγηση Προϊόντων, Καναλιών Διανομής και Πελατών με βάση τις δραστηριότητες τους)

Balanced Scorecard (Σύστημα Δεικτών συνολικής παρακολούθησης των ενεργειών βελτιστοποίησης της Εταιρικής Απόδοσης)

Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων C.R.M

Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Επιχείρησης για την αποτελεσματική υιοθέτηση λύσης CRM, Gap Analysis, Μελέτη Μετάπτωσης και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (Value Adding Services). Project Management έργων CRM.


Ανάπτυξη ολοκληρωμένων & εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής

Εκπόνηση μελετών και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως επίσης και Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Εξειδικευμένων Συστημάτων Πληροφορικής (Activity – Based Costing, Business Intelligence, Datawarehousing, CRM, e – Business), που βασίζεται σε Προϊόντα λογισμικού της Altec (Unisoft) και αντίστοιχη τεχνογνωσία των στελεχών της THINX με στόχο την πληρέστερη και σφαιρική κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Επιμόρφωση και Κατάρτιση στους τομείς Πληροφορικής, Παραγωγής και άλλων παρεμφερών, κυρίως με τη μορφή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 
Διαχείριση ( Project Management) έργων πληροφορικής.

 

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο