Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”
Σύστημα παραγγελιοληψίας
WMS - Warehouse managment
Εντατική Λιανική INSPOS
ERP
CRM Business II
Τυποποιημένο Λογισμικό
Μισθοδοσία - HRM
Κατασκευή λογισμικού
Εκπαίδευση
Business Consulting
Υποστήριξη SW
Παραγγελιοληψια Πωλητών
Διαχείρισης καυσίμων "PetrolHouse"
Σύστημα διαχείρισης καυσίμων
Ιχνηλασιμότητα
CRM entry
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου xvan
DEVOS - διαχείριση συσκευών & οχημάτων
ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SW για κατασκευές ελατηρίων
Mobile Sales
Διαχείριση Ιατρικού Φακέλου Ασθενή
 
 
 
Εκπαίδευση

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος), απαιτείται συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των χρηστών, του προσωπικού πληροφορικής καθώς και των στελεχών. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, σχεδιάζονται τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης, που σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση που προτείνεται από την ΤΗΙΝΧ για τις ανάγκες ενός έργου γίνεται βάσει συγκεκριμένης Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης, που προϋποθέτει και τη συνεργασία με τον Πελάτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τελικό βέλτιστο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε ένα Έργο ο πελάτης απολαμβάνει τα εξής οφέλη:

 • Η εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος που εγκαθίσταται βοηθά στην γρηγορότερη αφομοίωση των διαδικασιών για την λειτουργία του συστήματος
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των χρηστών του πελάτη

Συγχρόνως οι εκπαιδεύσεις θα καταστήσουν ικανούς τους χρήστες και το διοικητικό προσωπικό στην χρήση του συστήματος στις καθημερινές διαδικασίες.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση συνήθως πραγματοποιείται σε τέσσερα χωριστά βήματα (ενέργειες). Στο πρώτο βήμα προσδιορίζεται η εκπαιδευτική ανάγκη. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα σχέδιο εκπαίδευσης και παράγεται το υλικό εκπαίδευσης. Το τελευταίο βήμα είναι η εκτέλεση της εκπαίδευσης.

Αναγνώριση Αναγκών Εκπαίδευσης (Identify Need)

Για την αναγνώριση των αναγκών εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται σαν είσοδοι τα σχέδια και έγγραφα του έργου (προϊόντα, διαδικασίες) ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται:

 • Οι δεξιότητες και γνώσεις που θα πρέπει να αποκτήσουν τα άτομα
 • Ο τρόπος ελέγχου των δεξιοτήτων και της γνώσης που αποκτήθηκαν
 • Ο συσχετισμός τους με τους στόχους του έργου
 • Οι χρονικοί περιορισμοί σε σχέση με τα σχέδια έργου

Ανάγκες Εκπαίδευσης - Ανάπτυξη Σχεδίου Εκπαίδευσης (Training Plan)

Μετά τη συλλογή των αναγκών εκπαίδευσης γίνεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου εκπαίδευσης που περιλαμβάνει:

 • Εισηγητές
 • Εκπαιδευόμενους (και τα βιογραφικά τους σημειώματα)
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Χώρο εκπαίδευσης
 • Εξοπλισμό
 • Σύνοψη του υλικού εκπαίδευσης

Σχέδιο Εκπαίδευσης - Ανάπτυξη Υλικού Εκπαίδευσης (Develop Material).
Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του υλικού εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • Κατάλογος δεξιοτήτων και γνώσεων
 • Έλεγχος δεξιοτήτων
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Εκπαιδευόμενοι
 • Σύνοψη του υλικού εκπαίδευσης

Το υλικό εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Συλλογή (και χρήση όπου κριθεί απαραίτητο) του υπάρχοντος υλικού
 • Ανάπτυξη παρουσιάσεων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων
 • Ανάπτυξη καταλόγων για κάθε δεξιότητα που αποκτήθηκε
 • Τεκμηρίωση των παραπάνω με τίτλο "Υλικό Εκπαίδευσης"
 • Εκτέλεση Εκπαίδευσης (Perform Training)

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαίδευσης εκδίδονται οι παρακάτω αναφορές:

 • Τήρηση εβδομαδιαίων και ημερήσιων αναφορών εκπαίδευσης (άτομα, υλικό που καλύφθηκε)
 • Μετά από κάθε ενότητα θα ελέγχονται οι κατάλογοι για τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παράγεται και παραδίδεται στον πελάτη η "Αναφορά Εκπαίδευσης" που περιλαμβάνει:

 • Aναφορά στις "Ανάγκες Εκπαίδευσης", "Σχέδιο Εκπαίδευσης", "Υλικό Εκπαίδευσης"
 • Αναφορές εκπαίδευσης
 • Αποτελέσματα (Κατάλογοι των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν)

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο